03/2/18

Värnplikt – en rekryteringsmetod för det 21. århundradet?

”En stat som inte vidtar alla möjliga åtgärder för att garantera och skydda sin suveränitet inför omgivningens hot utsätter sig ofrånkomligen för att förlora kontrollen över sin framtid och att behöva underkasta sig främmande – kanske våldsamma – krav.”

General Pierre de Villiers[1]

 

Denna artikel strider mot den rådande rasifieringsprincipen. Läsare varnas! Enligt denna princip skall undertecknad, en sjöofficer, inte ha några synpunkter på värnpliktsfrågan som enkannerligen är en fråga för Armén.

Någon kommer säkert också att reta sig på att undertecknad står under franskt inflytande. Men så många i Sverige står under anglo-saxiskt inflytande så lite motvikt är nog inte fel.

Continue reading

02/12/18

L’Armée de l’air suédoise

Une industrie au point

L’Armée de l’air suédoise fut créée en 1926 par un amalgame des unités aériennes de l’Armée de terre et de la Marine. En 1936, quand les nuages menaçants d’une guerre commenceront de se montrer, le parlement approuva une loi de programmation qui visa le renforcement de la défense. Cependant, il était trop tard pour faire un vrai réarmement ; il était surtout très difficile d’acheter des avions de guerre sur le marché internationale. En effet, le réarmement ne fut pas achevé avant 1948.

Continue reading

12/18/17

Försörjning – en vital del av totalförsvaret

Våren 202X lämnar den ryske ambassadören i Stockholm en note till regeringen där man kräver att Sverige skall säga upp sina avtal med USA och Nato; inga förband från dessa får passera svenskt territorium inklusive luft- och sjöterritorium. Om inte Sverige efterkommer denna begäran kommer Sverige att placeras i karantän (jämför Kubakrisen 1962!); inga handelsfartyg får anlöpa svenska hamnar och dessa kommer dessutom att mineras. Öresundsbron spärras genom sabotage. Sverige säger nej.

Utländska handelsfartyg väljer att inte anlöpa svenska hamnar bl.a. eftersom försäkringspremierna blir för höga. Tack vare att regeringen utnyttjar förfogandelagen fortsätter de fåtaliga svenskflaggade fartygen att gå mot svenska hamnar. Men först måste minröjning ske.  Den lilla och åldrande svenska flotta som ännu är kvar kan till nöds hålla en hamn minröjd och eskortera fartygen till och från hamnarna till denna. Utan moderna luftvärnsrobotar m.m. är förmågan dock inte trovärdig. Maten tar nu snart slut i livsmedelsbutikerna. För de boende på Gotland, inklusive där stationerad militär, står svälten för dörren inom en vecka.

Continue reading

12/18/17

Köpet av Patriot. Några tankar

Något överraskande har Sverige beslutat att köpa ett stort, kvalificerat luftvärnssystem. Det är naturligtvis bra eftersom Sverige saknat ett system för bekämpning av ballistiska robotar och kryssningsdito.

Det finns, har jag förstått, de som hävdar att köpet skulle uppfattas som provocerande av Ryssland. Men en liten stat med en av Europas lägsta försvarsbudgetar kan naturligtvis inte provocera en stormakt. Det är säkert så att Ryssland inte gillar köpet – det minskar den ryska handlingsfriheten gentemot oss. Ryssland uppfattar säkert också att Sverige härmed ännu tydligare blivit en de facto allierad till USA. Men i detta avseende är köpet inte något kvalitativt nytt; Sverige har sedan länge haft ett nära samarbete med USA.

Continue reading

11/28/17

Nordområdet som ett maritimt framtidsområde

The Arctic Ocean is a place of both promise and peril, as well as mystery.[1]

Havet[2]

Norra ishavet är en del av Oceanen som, tillsammans med randhaven, täcker 71% av jordens yta. Innan vi börjar diskutera Norra ishavet specifikt finns det därför anledning att ge en allmän bild av Oceanen.

50% av det syre vi andas kommer från havet. Liksom på land beror detta på fotosyntes men i havet är det plankton, så kallade fytoplankton eller växtplankton, som står för denna. Växtplankton utgör också basen i den näringskedja där vi själva står högst upp.

Continue reading

11/28/17

Kärnvapen eller inte?

Den sjunde juli antog FN ett förbud mot kärnvapen som öppnades för ratificering den 20 september. ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) har som bekant tilldelats årets fredspris för sin roll i denna överenskommelse.

De flesta europeiska staterna har inte skrivit på. De som har skrivit på är: Cypern, Irland, Lichtenstein, Malta, San Marino, Schweiz, Sverige och Österrike. Inget av dessa är med i Nato; inget har kärnvapen.

Frågan är: skall Sverige ratificera avtalet? Svaret är nej!

Continue reading